Fakta om MAL-koder

Alle malingprodukter som sælges i Danmark skal have en MAL-kode som skal fremgå af produktets emballage.

MAL-koden er indført af hensyn til malernes arbejdsmiljø, men kan også være en god vejledning for gør-det-selv folk. Koden angiver leverandørens anvisning for, hvordan du skal beskytte dig mod den sundhedsrisiko, der kan være ved at arbejde med produktet.

Malkoder

MAL-koden består af to tal der er forbundet med en bindestreg, og et årstal, fx 00-1 (1993).

Tallet før bindestregen går fra 00 til 5, og tallet efter bindestregen går fra 1 til 6. Jo højere tal, des højere behov for sikkerhedsforanstaltninger. Vælg derfor, hvor det er muligt, altid et produkt med den laveste kode, dvs. 00-1.

Det første tal angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe mod indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler.
Jo højere tal før bindestregen – desto større er behovet for at bruge åndedrætsværn og procesventilation til at beskytte sig mod risikoen for indånding.

Det andet tal angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe for at imødegå den sundhedsfare, der er ved produktet, hvis det kommer i direkte kontakt med hud- og øjenkontakt, at indånde sprøjtetåge samt eventuel indtagelse.

Tallet 1 indikerer eksempelvis at produktet er vandigt mens tallet 3 betyder syre
eller ætsende midler og kræver brug af handsker og beskyttelsesbriller.Det vil sige jo højere tal, jo mere og bedre skal man sørge for at beskytte sig med dragt og briller.

Vandige malinger har typisk et kodenummer på 00-1 (1993).

Alkydmalinger med mineralsk terpentin har typisk et kodenummer på 2-1 (1993).

Produkter med opløsningsmidlet xylen har typisk et kodenummer på 4-3 (1993).

Årstallet er det år, hvor den gældende bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre er trådt i kraft.

 

Sådan læser du MAL-koder?

Se skemaet nedenfor for nærmere oplysning om tallets betydning:

Før bindestregen
Foranstaltning.
00-x Ingen særlige.
0-x Ingen særlige.
1-x Ingen særlige.
2-x Gasfiltermaske
3-x Gasfiltermaske
4-x Luftforsynet helmaske.
5-x Luftforsynet helmaske.
Efter bindestregen Foranstaltninger
x-1 Der er risiko ved at indånde sprøjtetåge eller ved længerevarende tilsmudsning.
x-2 Der er risiko ved at indtage og indånde sprøjtestøv.
x-3 betyder, at der er risiko for irritation eller for mulig allergisk reaktion.
x-4 Der er risiko for ætsning.
x-5 Der er stor risiko for allergi.
x-6 Produktet er giftigt, eller at der er risiko for kræft.

Den “bedste” eller mildeste MAL-kode er derfor 00-1 og den værste 5-6.Vi håber, at ovenstående forklaring har givet dig indsigt i MAL-kodernes betydning.

Betegnelsen “MAL-kode” stammer ikke fra ordet maling, men er en forkortelse af “Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov”.

Læs mere om MAL-koder hos Arbejdstilsynet

og på Retsinformation